Hovedavtaler
 
Tariffavtaler
 
English
 


Velkommen til Tariffdatabasen
I denne databasen har vi samlet all informasjon om våre tariffavtaler. I tillegg til selve tariffavtalene finner du også hovedavtalene og protokollene fra tariffoppgjørene. Tariffavtalene finnes også i pdf format.

På venstre side vil du finne oversikten over de forskjelllige tariffavtalene. Disse avtalene er ordnet alfabetisk etter navnet på overenskomsten.

Når du åpner en av avtalene vil du få opp en ny meny i hovedvinduet. Her får du en oversikt over overenskomstens innhold, lønnsmatriser, bilag og protokoller fra hoved- og mellomoppgjøret.

Under bilag vil du bare finne hvilket bilag som hører til overenskomsten. For å lese bilaget må du åpne Bilag i menyen på venstre side. Vi har her samlet alle bilagene som gjelder alle overenskomstene.

Denne databasen vil i hovedsak bli oppdatert ved hvert tariffoppgjør.
I en periode nå fremover vil det skje endringer og oppdateringer fortløpende i basen.

Er det ting du mener vi bør endre, eller at du har andre innspill til databasen kan du sende mail til bente.havre@industrienergi.no om dette.

Lykke til

Welcome to the database

In this database we have collected all information about our Collective Agreements. Additional to the Tariff Agreements you will find the Basic Agreements and the minutes from the negotiations. All agreements are enclosed in PDF format.

On the left hand side you will find the overview of the respective Collective Agreements sorted alphabetically according to the name of the Agreement.

When opening an Agreement you will find a new menu in the main window showing an overview of the content of the Agreement, wages scales, appendixes and minutes from both the main negotiations and the adjustment regulations. The main negotiations takes place every second year with adjustment regulations (wage adjustment) for the second year of the Agreement. Next main negotiations to take place in 2008

Under appendixes you will find which appendix to be attached to the Agreement. To read the attachment you have to open ‘Attachment’ in the menu on the left hand side. We have collected all appendixes encompassed by all Agreements.

This database will mainly be updated after every negotiation.

During a period ahead you will find alterations and consecutive updates in this base.

If you find anything you would like us to change, or have inputs to improve this database, please feel free to use the following mail address:
bente.havre@industrienergi.no

Good luck